Tietosuojaseloste Taloyhtiömyynnin asukastiedottamisen tietosuojaseloste

Pihla Groupin Tiivin taloyhtiömyynnin asukastiedottamisen tietosuojaseloste. Tiivi käsittelee henkilötietoja soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

21.3.2024

1.Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Pihla Group Oy (y-tunnus: 18826249)
Osoite: Äyritie 16, 01510 Vantaa
Muut yhteystiedot: Asiakaspalvelu 0800 184 484

2 Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaava

tietosuoja@tiivi.fi

Liitäthän yhteydenottoosi rekisterin nimen kohdasta 3 Rekisterin nimi, sekä taloyhtiön nimi, asunnon numero ja yhteystiedot.

3 Rekisterin nimi

Taloyhtiömyynnin asukastiedottamisen rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asukastiedottamisen lähettämistä varten sähköpostitse, tai tekstiviestillä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asukkaan suostumus.

5 Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelin, sähköposti

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään sähköisellä asukastiedotteen tilauslomakkeella asukkaalta itseltään, tai saadaan isännöitsijältä asianosaisen henkilön luvalla.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Liiketoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa Pihla Group:n yhtiöiden välillä. Pääsääntöisesti rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle. Mikäli henkilötietoja luovutetaan, henkilötietojen käyttäjä sitoutuu käyttämään siirrettyjä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun, esimerkiksi asennus aliurakoitsija sopimuksenmukaisia tehtäviään hoitaessaan. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaiselle, mikäli siihen on lakisääteinen peruste.  

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa ja varmistetaan ettei henkilötietoja käytetä muihin tarkoituksiin kuin tässä selosteessa on mainittu. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.  

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.  

10 Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
  • Oikeus saada tutustua henkilötietoihinsa.
  • Oikeus pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset henkilötietonsa.
  • Oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa (oikeus tulla unohdetuksi).
  • Oikeus peruuttaa suostumus johon käsittely perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
  • Oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.
  • Oikeus saada ilmoitus pyydettyyn henkilötietojensa oikaisuun tai poistoon tai käsittelyn rajoitukseen.
  • Oikeus henkilötietojensa siirrettävyyteen.
  • Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta.

Oikeuksiin liittyvä pyyntö: Rekisteröidyn henkilökohtainen pyyntö yhteystietoineen osoitetaan kohdan 2 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvovalle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

12 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan automaattisesti 28 kk kuluessa projektin päättymisen jälkeen.