Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste – uusasiakashankinta

 Tiivin uusasiakashankinnan tietosuojaseloste. Tiivi käsittelee henkilötietoja soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

1 RekisterinpitäjäNimi
Rekisterinpitäjä: Tiivi. Tiivi on Pihla Group Oy:n (y-tunnus: 18826249) aputoiminimi
Osoite: Äyritie 16, 01510 Vantaa
Asiakaspalvelu: 0800 184484
2 Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaavaSähköpostiosoite   tietosuoja@tiivi.fi
3 Rekisterin nimiUusasiakashankinnan rekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusRekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen uusasiakashankinnan kannalta. Tietoja käytetään rekisteröidylle suunnatuissa kampanjoissa ja tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus käsitellä henkilötietoja sähköisessä markkinoinnissa tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja uusasiakashankintaan liittyen  
5 Rekisterin tietosisältöRekisteri sisältää merkintöjä potentiaalisista asiakkaista ja yhteyshenkilöistä. Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti.
6 Säännönmukaiset tieto- lähteetRekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi kilpailuiden yhteydessä, sekä luovutuksina muiden rekisterinpitäjien tietokannoista. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista.  
7 Tietojen säännönmukaiset luovutuksetLiiketoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa Pihla Group:n yhtiöiden välillä, sekä tietyille kumppaniyrityksille ja jälleenmyyjille. Mikäli henkilötietoja siirretään, henkilötietojen vastaanottaja/käsittelijä sitoutuu noudattamaan henkilötietojen käsittelyn ehtoja kuten rekisterinpitäjä.  
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n UlkopuolelleTietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
9 Rekisterin suojauksen periaatteetA Manuaalinen aineisto
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa ja varmistetaan ettei henkilötietoja käytetä muihin tarkoituksiin kuin tässä selosteessa on mainittu. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja ohjeita.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.  
10 Rekisteröidyn oikeudetOikeudet:
Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
Oikeus saada tutustua henkilötietoihinsa
Oikeus pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteeliset henkilötietonsa.
Oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa (oikeus tulla unodetuksi).
Oikeus peruuttaa suostumus johon käsittely perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
Oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.
Oikeus henkilötietojensa siirrettävyyteen.
Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeuksiin liittyvä pyyntö: Rekisteröidyn henkilökohtainen pyyntö yhteystietoineen osoitetaan kohdan 2 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvovalle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  
11 Profilointi ja automattinen päätöksentekoTietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
12 Tietojen poistaminen ja säilytysaikaRekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan 36 kk kuluessa niiden kirjaamisesta tai kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.

Tietosuojaseloste asiakas- ja markkinointirekisteri

Tiivin tietosuojaseloste asiakas- ja markkinointirekisteri. Tiivi käsittelee henkilötietoja soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen .

1 RekisterinpitäjäNimi
Rekisterinpitäjä: Tiivi Tiivi on Pihla Group Oy:n (y-tunnus: 18826249) aputoiminimi
Osoite: Äyritie 16, 01510 Vantaa
Asiakaspalvelu: 0800 184 484
2 Yhteydenotto rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaavaSähköpostiosoite   tietosuoja@tiivi.fi
3 Rekisterin nimiasiakasrekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusRekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus ja perintä, markkinointi, palveluiden kehittäminen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina on asiakkaan ja rekisterinpitäjän välinen sopimus. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.  
5 Rekisterin tietosisältöYksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilöturvatunnus. Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti. Muu asiakastieto: alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot.  
6 Säännönmukaiset tieto- lähteetRekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa rekisteröidyltä itseltään
7 Tietojen säännön-mukaiset luovutuksetLiiketoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa Pihla Group:n yhtiöiden välillä. Pääsääntöisesti rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle. Mikäli henkilötietoja luovutetaan, henkilötietojen käyttäjä sitoutuu käyttämään siirrettyjä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun, esimerkiksi perintätoimisto- tai kuljetusliike sopimuksenmukaisia tehtäviään hoitaessaan. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaiselle, mikäli siihen on lakisääteinen peruste.  
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n UlkopuolelleTietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
9 Rekisterin suojauksen periaatteetA Manuaalinen aineisto
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa ja varmistetaan ettei henkilötietoja käytetä muihin tarkoituksiin kuin tässä selosteessa on mainittu.Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.  
10 Rekisteröidyn oikeudetOikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
Oikeus saada tutustua henkilötietoihinsa
Oikeus pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteeliset henkilötietonsa
Oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa (oikeus tulla unodetuksi)
Oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä
Oikeus henkilötietojensa siirrettävyyteen
Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä

Oikeuksiin liittyvä pyyntö: Rekisteröidyn henkilökohtainen pyyntö yhteystietoineen osoitetaan kohdan 2 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvovalle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  
11 Profilointi ja automaattinen päätöksentekoTietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  
12 Tietojen poistaminen ja säilytysaikaRekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta. Esimerkit säilytysajoista: Takuuasioissa takuuaika + 1 vuosi. Kirjanpitoa varten 10 vuotta. Reskontratiedot ja laskukopiot 6 vuotta.